UGent mee aan het stuur voor de mobiliteit van morgen

UGent stapt in Europees consortium dat de leefbaarheid van steden wil verhogen door mobiliteit properder, goedkoper, veiliger, sneller en comfortabeler te maken

De komende zeven jaar gaan ruim 50 Europese partners 1,6 miljard euro investeren in de innovatie en transformatie van de stedelijke mobiliteit doorheen Europa. Tot de partners behoren bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote en middelgrote steden. Voor België zijn er op dit moment drie betrokkenen: Tractebel-Engie, Colruyt en de Universiteit Gent. De UGent is de enige Belgische universiteit in dit consortium. Andere bekende ‘spelers’ zijn TU Eindhoven, Fraunhofer, BMW, Siemens, Skoda, TomTom en de steden Milaan, Stockholm, Amsterdam, Kopenhagen en Barcelona. De stad Barcelona neemt daarbij de coördinatie van dit initiatief op zich. De Europese Commissie zelf draagt nog eens 400 miljoen euro bij. De samenwerking kwam er na een oproep van het European Institute of Innovation and Technology (EIT) en kreeg de naam EIT Urban Mobility.

https://www.ugent.be/nl/actueel/eitkicurbanmobility.htm

Jongeren laten stem horen voor fietsveiligheid (DS 18/11/19)

Het FietsSTEM-project van IDM prominent in beeld – in DS.

Viel buiten de woordlimiet: “Het mooie aan dit project is dat de fietsbarometer en het lessenpakket worden ontwikkeld door en samen met studenten en lesgevers van de masteropleiding Geografie (UGent), de Vereniging Leraars Aardrijkskunde en een onderzoeksteam bezig met ‘actieve/duurzame mobiliteit’ (bewegingswetenschappen). Ze ondersteunen daarbij leerkrachten uit de derde graad van het secundair onderwijs bij hun onderwijsopdracht en geven scholieren een stem in het lokale mobiliteitsbeleid. Ofte: de universiteit dichter bij de maatschappij brengen!” #fietsbarometer #MaatschappelijkeImpact

Laureaten TML-thesisprijs 2019

Transport & Mobility Leuven reikt al enkele jaren een prijs uit aan de beste thesis in het domein van Transport en Mobiliteit. IDM-UGent leverde dit jaar twee laureaten. 

Studente Eva Van Eenoo (UGent – promotor prof. dr. Dirk Lauwers) werd tweede met haar thesis ‘Bicycle oriented development: Kansen voor Gent’. De masterproef “houdt een pleidooi voor een co-evolutionaire benadering, een flexibeler planningsaanpak waarin niet de overheid, maar vanuit burgers ontsproten initiatieven bepalen waar de actie plaats vindt. […] Dit kan trouwens zonder afbreuk te doen aan het ‘klassieke’ mobiliteitsbeleid, beide kunnen naast elkaar bestaan. Het voordeel van de meer flexibeler benadering is dat zo BOD-coalities niet koud dreigen te worden en het laaghangend fruit geplukt raakt. Dit immers kan een beweging op gang brengen die BOD opnieuw versterkt en de BOD-cyclus op gang houdt.”

Joris Van Malderen (UGent – promotoren Joris Walraevens en Sabine Wittevrongel, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) mocht de derde prijs mee naar huis nemen met zijn thesis ‘How giving priority to trucks increases efficiency of intersections’. Prioriteit geven aan trucks heeft een positieve impact op hun verwachte wachttijden, en is vooral waardevol als de wegen niet verzadigd zijn. Gewone voertuigen op de hoofdassen ervaren in sommige gevallen een positieve impact en in andere gevallen een negatieve impact.

Proficiat aan beiden!

De thesissen kan je downloaden op de website van TML.

Dirk Lauwers over de Mobiscore (DS19/06/19 en DS20/06/19)

‘Dat de ontwikkeling van de woningmarkt in Vlaanderen moet afgestemd worden op de mobiliteit, is overduidelijk. Hopelijk wordt dat niet alleen overgelaten aan de burgers en hun individuele keuze voor een woonlocatie.’

De recent gelanceerde mobiscore van de Vlaamse Overheid doet nogal wat stof opwaaien. In DS verscheen de opinie van mobiliteitsexpert Dirk Lauwers.

 

 

Pleidooi voor een performant openbaar vervoer

“Het openbaar vervoer speelt een enorm belangrijke rol in deze [mobiliteits]transitie. Zonder een performant en goed uitgedacht openbaar vervoer dat kan dienen als ruggengraat van het systeem kan deze noodzakelijke transitie niet plaatsvinden. Een combinatie van snelle langeafstandsverbindingen met aanvullende voedingslijnen is noodzakelijk. Deze ruggengraat kan gevoed worden door de verschillende nieuwe concepten. Het makkelijk overstappen via transitparkings en een aanmoedigend prijzenbeleid kunnen dit verder stimuleren. Investeren in het openbaar vervoer zal niet alleen bijdragen tot een verhoogde leefbaarheid en milieukwaliteit, maar ook tot meer sociale rechtvaardigheid.” (DM, 06/05/19)

IDM pleit mee voor een performant en goed uitgedacht openbaar vervoer in België. Een goed mobiliteitsbeleid investeert  in openbaar vervoer en maakt de juiste keuzes op vlak van ruimtelijke ordening. Bovenstaand fragment komt uit het opiniestuk gepubliceerd in De Morgen (DM, 06/05/19) en later ook in Le Soir (LS, 08/05/19).

Een Fiets-STEM voor scholen

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent surft mee op het succes van de FietsTelweek, om via “Citizen Science” (i) de fietsveiligheid en –vriendelijkheid van schoolomgevingen in kaart te brengen; en (ii) leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs GIS-vaardigheden bij te brengen.

1.200 leerlingen worden “burgerwetenschapper” en zullen meer specifiek:

  • Hun woon-school verplaatsingen en onveilige verkeerssituaties in een online platform kunnen digitaliseren;
  • De verzamelde klas- en schooldata kunnen analyseren en visualiseren in een GIS-omgeving. Hier krijgen ze ook een fietsveiligheidsbarometer te zien voor hun school.
  • Door confrontatie van de resultaten van hun eigen onderzoek en beleidsdocumenten uit hun gemeente, aanbevelingen uitwerken om het lokale verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren.

Het project heeft sterke raakvlakken met de schoolroutekaarten, maar focust op participatie van oudere leerlingen en op de GIS-vaardigheden die ze ontwikkelen. Het huidige project moet gezien worden als een testproject. Na afloop wordt bekeken in overleg met partners in welke mate het online platform kan worden opgeschaald en een meerwaarde kan betekenen voor andere citizen-science initiatieven.

Verwachte eindproducten en timing

  • Een online platform voor digitalisatie van woon-school routes; http://fiets.ugent.be (nog niet online)
  • Een modulair lespakket (6 lesuren, vak aardrijkskunde) rond ruimtelijk denken en ruimtelijke informatieverwerking (met GIS) voor derde graad secundair onderwijs

We verwachten het platform kleinschalig uit te testen tijdens het eerste trimester van schooljaar 2019-2020 en een grote uitrol te organiseren tijdens het tweede en derde trimester.

Na verloop van tijd ontstaat zo een bijzonder kostenefficiënte manier om schoolomgevingen en fietsroutes in kaart te brengen en te analyseren.

Projectgegevens

Wil je meer weten over dit project of wil je participeren, contacteer dan projectcoördinator dr. Tom Storme;

Hoopgevende resultaten voor de Mobility as a Service of MaaS-app in Gent

Het unieke project, georganiseerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit en Touring, gaf een honderdtal proefpersonen een uitstekende mobiliteits/budgettool in handen en ging na wat de invloed hiervan op hun verplaatsingen is. De proefpersonen kregen een eigen budget en mochten daarmee 2,5 maanden lang zelf hun verplaatsingen organiseren en monitoren. Resultaten tonen aan dat MaaS een het autogebruik kan reduceren, een uitstekende aanvulling is op de auto en voornamelijk interessant is voor stedelingen.

Links:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/09/nieuwe-app-bewijst-het–priveauto-zomaar-wegdenken-is-allesbehal/
http://m.kanaalz.knack.be/nieuws/touring-test-een-toekomst-zonder-eigen-auto/video-normal-923921.html
http://www.fleet.be/mobility-as-a-service-maas-in-gent-de-auto-verzoenen-met-alternatieven/

Touring en IDM werken samen aan een multimodale app

(English version below)

Mensen die een wagen bezitten weten vaak niet hoeveel een wagen precies kost, omdat er vaak op voorhand werd betaald voor het autogebruik. Om de precieze kost van een wagen te bepalen, moet er enerzijds rekening worden gehouden met vaste kosten (aankoopprijs, verzekering en verkeersbelasting) en anderzijds met variabele kosten (brandstof en onderhoud).

Touring vraagt zich nu af hoeveel het kost om het verplaatsingsgedrag van mensen te veranderen ten voordele van meer duurzame alternatieven dan de eigen wagen. Touring wil daarom als dienst een mobiliteitspakket aanbieden met duurzame alternatieven. Deze dienst noemt Mobility as a Service of kortweg MaaS genoemd en gebruikers kunnen via de MaaS-applicatie op hun smartphone gebruikmaken van deze multimodale routeplanner. Hierbij heeft de gebruiker toegang tot verschillende mobiliteitsdiensten zoals bussen, trams, deelwagens, huurwagens, taxi’s, deelfietsen, … Omdat de MaaS-app al deze mobiliteitsdiensten bundelt, is het veel makkelijker om deze diensten te ontdekken en te gebruiken op een laagdrempelige manier.

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent heeft ongeveer 90 testpersonen geselecteerd die met een gemiddeld mobiliteitsbudget van €250/maand de MaaS-app in Gent uittesten van april tot juni 2017. Neem een kijkje via volgende links hoe het project verloopt:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.50093?video=1.2992296
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2992125

Touring and IDM working together on a multimodal app

People who own a car often do not know how much a car exactly costs, because car use is often paid in advance. In order to determine the exact cost of a car, it is necessary to take into account fixed costs (purchase price, insurance and traffic tax) and variable costs (fuel and maintenance).

Touring wonders how much it costs to change people’s travel behavior in favour of more sustainable alternatives than the personal car. Touring therefore wants to offer a mobility package as a service with sustainable mobility alternatives. This service calls Mobility as a Service or shortly MaaS and users can use this multimodal route planner via the MaaS application on their smartphone. This allows the user to access various mobility services such as buses, trams, shared cars, rental cars, taxis, shared bikes, etc. Because the MaaS app combines all these mobility services, it is much easier to discover and use these services in a low-threshold manner.

The Network for Sustainable Mobility Research or IDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit) from Ghent University has selected about 90 participants who are testing the Maas app in Ghent with an average mobility budget of €250/month from April until June 2017. Take a look at the following websites to learn more about the progress of the project (in Dutch):

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.50093?video=1.2992296
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2992125