Author Archives: Leen De Paepe

Een Fiets-STEM voor scholen

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent surft mee op het succes van de FietsTelweek, om via “Citizen Science” (i) de fietsveiligheid en –vriendelijkheid van schoolomgevingen in kaart te brengen; en (ii) leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs GIS-vaardigheden bij te brengen.

1.200 leerlingen worden “burgerwetenschapper” en zullen meer specifiek:

  • Hun woon-school verplaatsingen en onveilige verkeerssituaties in een online platform kunnen digitaliseren;
  • De verzamelde klas- en schooldata kunnen analyseren en visualiseren in een GIS-omgeving. Hier krijgen ze ook een fietsveiligheidsbarometer te zien voor hun school.
  • Door confrontatie van de resultaten van hun eigen onderzoek en beleidsdocumenten uit hun gemeente, aanbevelingen uitwerken om het lokale verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren.

Het project heeft sterke raakvlakken met de schoolroutekaarten, maar focust op participatie van oudere leerlingen en op de GIS-vaardigheden die ze ontwikkelen. Het huidige project moet gezien worden als een testproject. Na afloop wordt bekeken in overleg met partners in welke mate het online platform kan worden opgeschaald en een meerwaarde kan betekenen voor andere citizen-science initiatieven.

Verwachte eindproducten en timing

  • Een online platform voor digitalisatie van woon-school routes; http://fiets.ugent.be (nog niet online)
  • Een modulair lespakket (6 lesuren, vak aardrijkskunde) rond ruimtelijk denken en ruimtelijke informatieverwerking (met GIS) voor derde graad secundair onderwijs

We verwachten het platform kleinschalig uit te testen tijdens het eerste trimester van schooljaar 2019-2020 en een grote uitrol te organiseren tijdens het tweede en derde trimester.

Na verloop van tijd ontstaat zo een bijzonder kostenefficiënte manier om schoolomgevingen en fietsroutes in kaart te brengen en te analyseren.

Projectgegevens

Wil je meer weten over dit project of wil je participeren, contacteer dan projectcoördinator dr. Tom Storme;

Hoopgevende resultaten voor de Mobility as a Service of MaaS-app in Gent

Het unieke project, georganiseerd door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit en Touring, gaf een honderdtal proefpersonen een uitstekende mobiliteits/budgettool in handen en ging na wat de invloed hiervan op hun verplaatsingen is. De proefpersonen kregen een eigen budget en mochten daarmee 2,5 maanden lang zelf hun verplaatsingen organiseren en monitoren. Resultaten tonen aan dat MaaS een het autogebruik kan reduceren, een uitstekende aanvulling is op de auto en voornamelijk interessant is voor stedelingen.

Links:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/09/nieuwe-app-bewijst-het–priveauto-zomaar-wegdenken-is-allesbehal/
http://m.kanaalz.knack.be/nieuws/touring-test-een-toekomst-zonder-eigen-auto/video-normal-923921.html
http://www.fleet.be/mobility-as-a-service-maas-in-gent-de-auto-verzoenen-met-alternatieven/

Touring en IDM werken samen aan een multimodale app

(English version below)

Mensen die een wagen bezitten weten vaak niet hoeveel een wagen precies kost, omdat er vaak op voorhand werd betaald voor het autogebruik. Om de precieze kost van een wagen te bepalen, moet er enerzijds rekening worden gehouden met vaste kosten (aankoopprijs, verzekering en verkeersbelasting) en anderzijds met variabele kosten (brandstof en onderhoud).

Touring vraagt zich nu af hoeveel het kost om het verplaatsingsgedrag van mensen te veranderen ten voordele van meer duurzame alternatieven dan de eigen wagen. Touring wil daarom als dienst een mobiliteitspakket aanbieden met duurzame alternatieven. Deze dienst noemt Mobility as a Service of kortweg MaaS genoemd en gebruikers kunnen via de MaaS-applicatie op hun smartphone gebruikmaken van deze multimodale routeplanner. Hierbij heeft de gebruiker toegang tot verschillende mobiliteitsdiensten zoals bussen, trams, deelwagens, huurwagens, taxi’s, deelfietsen, … Omdat de MaaS-app al deze mobiliteitsdiensten bundelt, is het veel makkelijker om deze diensten te ontdekken en te gebruiken op een laagdrempelige manier.

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent heeft ongeveer 90 testpersonen geselecteerd die met een gemiddeld mobiliteitsbudget van €250/maand de MaaS-app in Gent uittesten van april tot juni 2017. Neem een kijkje via volgende links hoe het project verloopt:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.50093?video=1.2992296
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2992125

Touring and IDM working together on a multimodal app

People who own a car often do not know how much a car exactly costs, because car use is often paid in advance. In order to determine the exact cost of a car, it is necessary to take into account fixed costs (purchase price, insurance and traffic tax) and variable costs (fuel and maintenance).

Touring wonders how much it costs to change people’s travel behavior in favour of more sustainable alternatives than the personal car. Touring therefore wants to offer a mobility package as a service with sustainable mobility alternatives. This service calls Mobility as a Service or shortly MaaS and users can use this multimodal route planner via the MaaS application on their smartphone. This allows the user to access various mobility services such as buses, trams, shared cars, rental cars, taxis, shared bikes, etc. Because the MaaS app combines all these mobility services, it is much easier to discover and use these services in a low-threshold manner.

The Network for Sustainable Mobility Research or IDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit) from Ghent University has selected about 90 participants who are testing the Maas app in Ghent with an average mobility budget of €250/month from April until June 2017. Take a look at the following websites to learn more about the progress of the project (in Dutch):

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.50093?video=1.2992296
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2992125

(U)Gent aan de MaaS

(English version below)

Kan je je wagen aan de kant laten staan en vervangen door een app waarmee je toegang hebt tot een waaier aan mobiliteitsalternatieven?

 

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent en Touring zijn op zoek naar 100 werknemers van de UGent en Securex die willen meewerken aan het proefproject “Mobility as a Service” (MaaS).

Wij zoeken personen die zich willen engageren om 3 maanden lang zo weinig mogelijk hun wagen te gebruiken. Je hoeft dat niet voor niets te doen. In ruil krijg je een mobiliteitsbudget tussen de 150 en 350 euro per maand, waarmee je je mobiliteit kan blijven verzekeren. Dat budget kan je via een app besteden aan mobiliteitsalternatieven (openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen, taxi’s, etc.) om toch op tijd je bestemmingen te bereiken. Het budget dat je na afloop overhoudt, krijg je simpelweg uitbetaald. De ‘slimste’ mobiliteitsvrouwen en -mannen worden op het einde van de proefperiode ook nog eens speciaal beloond.

Beschik je over een eigen wagen én een smartphone, en zie je zo een engagement wel zitten, stel je kandidaat door via onderstaande link een vragenlijst in te vullen. Dat duurt nog geen 10 minuten. Als je in aanmerking komt voor deelname zal je via mail uitgenodigd worden op een lunchvergadering op de UGent of een vergadering bij Securex. Daar krijg je meer uitleg en kan je ook effectief intekenen.

Link: https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/985737/lang-nl

Opmerking: Indien je de melding krijgt “Je verbinding is niet privé”, klik dan op “GEAVANCEERD” en “Doorgaan naar www.survey.ugent.be (onveilig)”. Het probleem wordt momenteel onderzocht.

Alvast bedankt voor uw interesse!

Drs. Leen De Paepe
Dr. Jonas De Vos
Dr. Tom Storme
Prof. dr. Frank Witlox

 

Can you substitute your personal car by an app that organises access to a range of alternative mobility means?

 

The Network for Sustainable Mobility (IDM) of Ghent University, together with Touring, is recruiting 100 employees from UGent and Securex for a pilot study called “Mobility as a Service” (MaaS).

We specifically look for people who are willing to limit the use of their own car for a period of 3 months. This effort will not be unrewarded. Participants receive a mobility budget ranging between 150 and 350 euros per month which will help them guarantee their mobility needs. If you participate, you can spend this budget on alternative mobility means via an app on your smartphone (amongst others public transport, car sharing, bicycle sharing, taxi, etc.). At the end of the project, the remaining budget will be paid on your bank account. In addition, the ‘most intelligent’ mobility users are awarded something special.

Do you own a car and a smartphone, and are you motivated to participate, please fill in the questionnaire (link below). This will take less than 10 minutes. If you are eligible for participation, you will be invited to a lunch seminar at UGent or a seminar at Securex. At the seminar more information will be given, and you can register to participate in the project.

Link: https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/578613/lang-en

Note: If you get the message “Your connection is not private”, please click “Advanced” and “Proceed to www.survey.ugent.be (unsafe)”. This error is currently being investigated.

Thanks in advance for your interest in this project!

Drs. Leen De Paepe
Dr. Jonas De Vos
Dr. Tom Storme
Prof. dr. Frank Witlox